ປະກັນໄພສຸຂະພາບ LVI CARE - Cho cá nhân, gia đình

  ເບິ່ງແລ້ວ : 7833


1. ລາຍລະອຽດ

- ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ: ແມ່ນພົນລະເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໃສຢູ່ລາວ, ອາຍຸຄົບ 06 ປີຈົນເຖິງ 50 ປີ
ຂອບເຂດການຄຸ້ມກັນ: Lao, Thailand, Vietnam
- ຮູບແບບຂອງໃບຢັ້ງຢືນປະກັນໄພ: ການນຳໃຊ້ແບບຟອມໃບຢັ້ງຢືນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນຫຼັງຈາກອອກສັນຍາໃນລະບົບ ຫລື ສາມາດພິມອອກໃສ່ເຈ້ຍ A4 ໃຫ້ລູກຄ້າ.
- ລະບຽບຫຼັກການປະກັນໄພ: ກົດລະບຽບປະກັນໄພ LVI CARE ອອກພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 238 / QD-QLNV ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2020 ຂອງຜູ້ ອຳ ນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດ ປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ (ຮັບຮອງເອົາໃນເອກະສານສະບັບເລກທີ 0717 / ຄລປ, ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2020 ໂດຍກະຊວງການເງິນແຫ່ງ ສປປ ລາວ).

 

2. ໄລຍະລໍຖ້າ:

ແມ່ນໄລຍະເວລານັບແຕ່ມື້ຄຸ້ມກັນແຕ່ບັນດາເງື່ຶອນໃຂທີ່ກ່ຽວຂອ້ງຂອງປະກັນໄພບໍ່ໃດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນ. ໃນກໍລະນີຕໍ່ສັນຍາແບບຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຈະບໍ່ນຳໃຊ້ໄລຍະລໍຖ້າ
- ກໍລະນີອຸປະຕິເຫດ: ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າ
- ກໍລະນີເຈັບເປັນ, ເຈັບປ່ວຍ, ພະຍາດ: ກຳນົດເວລາລໍຖ້າ30 ວັນ
- ກໍລະນີພະຍາດຮ້າຍແຮງ,ພະຍາດໄຂ້ປ່າ ແລະ ພະຍາດທີ່ເປັນມາກ່ອນແລ້ວ: ກຳນົດເວລາລໍຖ້າ 365 ວັນ
- ກໍລະນີຖືພາ: 60 ວັນ ໃນກໍລະນີລຸລູກ, ແທ້ງລູກ, ປິ່ນປົວຮັກສາຄັນ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງທ່ານໝໍ; 270 ວັນ ກ່ຽວກັບການເກີດລູກ

 

3. ການຮັບປະກັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

1.    ສຳລັບບັນດາໂຮງໝໍທີ່ເຊັນສັນຍາຮວ່ມມືກັບ LVI ການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ບໍ່ນອນໂຮງໝໍ: ໃນເວລາທີ່ໄປກວດ ຫຼື ປິ່ນປົວພະຍາດ ລູກຄ້າກະລຸນາສະແດງໃບຢັ້ງຢືນປະກັນໄພທີ່ມີ QR Code ທີ່ LVI ອອກໃຫ້ເພື່ອຈະໄດຮັບການຄຸ້ມກັນຈາກ .
2.    ໂຮງໝໍ ລາວ-ຫວຽດ: ທີ່ຢູ່, ຖະໜົນມິດຕະພາບ, ໜ້າໂຮງໝໍ 103, ບ້ານ ສະພານທອງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເບີໂທລະສັບຕິດຕໍ່: 021 353493; 020 55557457
3.    ໂຮງໝໍ Alliance International Medical Centre: ທີ່ຢູ່, ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ບ້ານ ວັດໃຕໃຫ່ຍທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເບີໂທລະສັບຕິດຕໍ່: 021 513095; 020 55529715
4.    ໂຮງໝໍ ລາວ-ອາຊຽນ: ທີ່ຢູ່, ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ບ້ານ ດອນກອຍ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເບີໂທລະສັບຕິດຕໍ່: 021 330374-5; 021 330445-7; 020 28032575
5.    ໂຮງໝໍ French Medical Centre: ທີ່ຢູ່, ຖະໜົນຄູວຽງ ຫຼື ຖະໜົນສີເມືອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເບີໂທລະສັບຕິດຕໍ່: 021 214150; 021 215713
6.    ໂຮງໝໍ ຊີວິດໃໝ່: ທີ່ຢູ່, ຖະໜົນອາຊຽນ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເບີໂທລະສັບຕິດຕໍ່: 030 9911911, 020 96028368
7.    ໂຮງໝໍ ຮ່າໂນ້ຍ ວຽງຈັນ: ທີ່ຢູ່, ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານ ຈອມມະນີໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເບີໂທລະສັບຕິດຕໍ່: 030 9966999, 020 99440010
ສຳລັບໂຮງໝໍອື່ນໆ ຫຼື ການປິ່ນປົວນອນໂຮງໝໍ: ລູກກະລຸນາຊຳລະເງິນກອ່ນ ແລະ ສົ່ງໃບສະເໜີຂໍສິນທົດແທນໃຫ້ LVI ພາຍໃນ 30 ວັນ ນັບແຕ່ມື້ສິ້ນສຸດການປິ່ນປົວ.

 

4. ຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພ, ຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ

 

5. Các cách mua bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân, hộ gia đình:

- Mua qua ứng dụng di động: BCEL One, U-Money, LVB DigiBank

- Gọi ngay Hotline 1465 hoặc khu vực Viêng Chăn 020 23344666, khu vực Bắc Lào 030 5552205, khu vực Nam Lào 020 98717666

- Mua tại văn phòng hoặc đại lý LVI trên toàn quốc

- Mua tại các đối tác của LVI: tại các chi nhánh, điểm giao dịch ngân hàng: BCEL, APB, ACLEDA, LaoVietBank, IndoChinaBank

 


  11-11-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ - LVI FLEX

LVI FLEX ​ແມ່ນ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຮອບ​ດ້ານ, ລວມ​ທັງ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທາງ​ແພ່ງ​ຕໍ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່ສາມ ແລະ ຕົວ​ລົດ. ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ 1,500,000 ກີບ ແລະ ວົງ​ເງິນ​ຄຸ້ມ​ກັນ​ສູງ​ເຖີງ 750,000,000 ກີບ.

  15-10-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ - LVI CAR SPECIAL

LVI Car Special bảo hiểm thiệt hại vật chất xe đối với các rủi ro: đâm va với vật thể có định và di động, lật đổ, vỡ kính, cháy và mất cắp theo giới...

  15-10-2020

ປະກັນໄພສຸຂະພາບ LVI CARE - Cho doanh nghiệp

Bạn luôn mong muốn được bảo vệ trước những tai nạn bất ngờ và được sử dụng những dịch vụ y tế thuận tiện khi có rủi ro bệnh tật không mong muốn. Với sản...

  11-11-2020

ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ພວກເຮົາປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອປົກປ້ອງຕົວເອງ ແລະ ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ? ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດຂອງ LVI ແມ່ນອີກໜຶ່ງວິທີ່ການແກ້ໄຂໃນຂອບເຂດຂອງການບາດເຈັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວຍອ້ນອຸບັດຕິເຫດສຳລັບຜູ້ດ້ຮັບການປະກັນໄພທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂອບຂດຂອງ ສປປ ລາວ.

  27-10-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ

ເມື່ອຢູ່ໃນການສັນຈອນ, ຄວາມສ່ຽງອາດເກີດຂື້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ຜູ້ຂັບຂີ່ຈະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາ ແລະ ຫລີກລ້ຽງຈາກອຸປະຕິເຫດໄດ້ ເຊີ່ງມັນອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ຖະໜົນ ແລະ ຕົວທ່ານເອງ. LVI ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກອຸ້ນໃຈໃນເວລາສັນຈອນ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພທີ່ອອກແບບແທດເໝາະ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຊື້ໄດ້

  19-05-2016

ການປະກນໄພ ທອງທ ຽວໄປ ຕາງປ ະ ເທດັ

ການປະກນໄພ ທອງທ ຽວໄປ ຕາງປ ະ ເທດັ - International Travel Insurance